1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1. operator
Sklep internetowy pod adresem: www.mojegobi.pl (zwany dalej „sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Easy Company s.r.o., z siedzibą Podolská 1487/8a, Praha 147 00, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod nr C 197223, nr ID: 24250651, (zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „Operatorem”).
1.2.
1.2.1. Kupującym jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy, niezależnie od tego, czy działa jako konsument, czy jako przedsiębiorca (zwana dalej „kupującym”).
1.2.2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej (dalej „konsument”).
1.2.3. Przedsiębiorca to kupujący, który nie jest konsumentem. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub osobę, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy (zwanego dalej „przedsiębiorcą”).
1.3 Zasady i warunki
1.3.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanej dalej „umową kupna”).
1.3.2 Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży. O ile Umowa Kupna lub jej załączniki nie przewidują wyraźnie postanowienia odmiennego lub ważność niektórych postanowień niniejszego Regulaminu nie jest wyłączona lub w inny sposób zmodyfikowana przez Umowę Kupna lub inne wyraźne porozumienie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, niniejszy Regulamin w pozostałym zakresie ma zastosowanie do wzajemnych stosunków Stron.
1.3.3. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny. Stosunki prawne Sprzedawcy z Konsumentem reguluje również ustawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym.

2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA, SPOSÓB TRANSPORTU I PŁATNOŚCI

2.1 Oferta towarów
Towary oferowane za pośrednictwem strony internetowej są ofertą towarów, która ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta towarów nie jest uważana za propozycję dostawy towarów w rozumieniu art. 1732 § 2 Kodeksu cywilnego, a przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do oferowanych towarów.
2.2. zamówienie
2.2.1. Kupujący może utworzyć zamówienie za pomocą formularza na stronie sklepu internetowego. Tworząc zamówienie za pomocą formularza, kupujący najpierw wybiera interesujący go towar. Po wybraniu żądanej ilości, sposobu wysyłki (patrz artykuł 2.4.1.) i sposobu płatności (patrz artykuł 2.5.1.), kupujący potwierdza swoje zamówienie, składając tym samym wiążącą propozycję zawarcia umowy kupna pomiędzy kupującym a operatorem.
2.2.2. Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na niego w całości.
2.3 Zawarcie Umowy Sprzedaży
2.3.1. Operator zobowiązuje się do przyjęcia propozycji umowy kupna (zamówienia) Kupującego, o ile propozycja ta nie jest sprzeczna z Regulaminem i Operator nie ma szczególnych powodów, aby sądzić, że Kupujący naruszy umowę kupna. Operator potwierdza przyjęcie propozycji za pomocą wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.
2.3.2. Stosunek umowny pomiędzy Operatorem a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Operator przesyła Kupującemu na podany w zamówieniu adres elektroniczny.
2.3.3. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (np. koszty połączenia internetowego lub koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący.
2.4 Metoda transportu
2.4.1. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie kupna, sposób dostawy towarów określa Sprzedawca. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko związane z takim sposobem dostawy, w tym wszelkie dodatkowe koszty związane z wybranym sposobem dostawy.
2.4.2. Operator zobowiązuje się do poinformowania kupującego o wysłaniu towaru na adres elektroniczny podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia.
2.4.3. Wysyłka zamówionych towarów oznacza ich wysyłkę na adres podany przez Kupującego przy tworzeniu zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do doliczenia do ceny zamówienia kosztów wysyłki towaru zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.
2.4.4. W przypadku wysyłki towarów za granicę operator zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych kosztów wysyłki za granicę do standardowej ceny wysyłki.
2.5 Metoda płatności
2.5.1. Operator oferuje następujące formy płatności: za pobraniem przy odbiorze od przewoźnika.
2.5.2 W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze towaru od przewoźnika, operator zastrzega sobie prawo do doliczenia kosztów przesyłki za pobraniem do ceny zamówienia zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.
2.6 Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży
2.6.1. Operator zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu zamówiony towar po uzgodnionej cenie, a Kupujący zobowiązany jest odebrać towar i zapłacić cenę zakupu.
2.6.2. W przypadku naruszenia przez Kupującego warunków Umowy Zakupu lub Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do pokrycia operatorowi wszelkich kosztów związanych z jego zamówieniem, w szczególności kosztów wysyłki towaru, jeśli kupujący go nie przyjmie.
2.6.3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych informacji przy zamawianiu towarów. Informacje niezbędne do zawarcia umowy kupna podane przez Kupującego są uznawane przez Sprzedającego za prawidłowe.
2.6.4.Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
2.6.5 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.
2.6.6. Wszelka korespondencja od Sprzedawcy może być dostarczana Kupującemu na adres elektroniczny podany na koncie użytkownika Kupującego lub wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2.7 Bony podarunkowe i kody rabatowe
2.7.1. Kupujący może wprowadzić kody zawarte na zakupionych bonach podarunkowych oraz kody rabatowe udostępnione przez Operatora zgodnie z ich zasadami podczas tworzenia zamówienia.
2.7.2. O ile Operator wyraźnie nie postanowi inaczej, bony upominkowe lub kody rabatowe:
nie może być stosowany wielokrotnie;
nie mogą być ze sobą łączone.
2.7.3. Ponadto kody rabatowe nie mogą być stosowane do towarów znajdujących się na wyprzedaży, do towarów oznaczonych jako „połów dnia” lub do towarów z kolekcji Dobro, chyba że operator wyraźnie zaznaczy inaczej.
2.7.4.W przypadku odstąpienia od Umowy Zakupu z jakiejkolwiek przyczyny lub innego uzasadnionego zwrotu Sprzedawcy towarów zakupionych przez Kupującego na podstawie kodu rabatowego lub bonu podarunkowego, Kupującemu przysługuje zwrot kwoty faktycznie zapłaconej za zakup towarów w gotówce. W przypadku bonu podarunkowego Sprzedawca wystawia dalej nowy bon podarunkowy o odpowiedniej wartości. Sprzedawca może jednak zdecydować, czy i w jakiej wysokości wydać Kupującemu nowy kod rabatowy.
2.7.5 Jeśli bon upominkowy lub kod rabatowy ma ograniczony okres ważności, kupujący ma prawo wykorzystać bon upominkowy lub kod rabatowy tylko przed upływem jego ważności. Sprzedawca nie przekazuje pieniędzy ani żadnej innej formy rekompensaty za niewykorzystaną wartość bonu upominkowego lub kodu rabatowego.
2.7.6. Ani bon upominkowy, ani kod rabatowy nie mogą być wymienione na pieniądze. W przypadku odstąpienia przez kupującego towaru za kwotę niższą niż wartość bonu podarunkowego lub kodu rabatowego, kupującemu nie przysługuje zwrot wartości bonu podarunkowego lub kodu rabatowego ani prawo do nowego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego za pozostałą wartość zrealizowanego pierwotnego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego.
2.7.7. W przypadku realizacji bonu upominkowego lub kodu rabatowego z naruszeniem obowiązujących u Operatora zasad korzystania z takich bonów upominkowych i kodów rabatowych, Operator ma prawo do odrzucenia zrealizowanego w ten sposób bonu upominkowego lub kodu rabatowego i odstąpienia od zawartej umowy kupna. W przypadku jakichkolwiek niejasności w interpretacji przepisów, obowiązuje interpretacja określona przez operatora.

3. DOSTAWA TOWARÓW

3.1 Czas dostawy
3.1.1. Operator zobowiązuje się do wysłania towaru do Kupującego w najbliższym możliwym terminie.
3.1.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem w wysyłce lub dostawie towaru z jakiegokolwiek powodu.
3.2 Transport, dostawa i odbiór towarów
3.2.1. Kupujący nabywa prawo własności do zakupionego towaru w momencie jego odbioru. Z chwilą przyjęcia towaru na kupującego przechodzi również ryzyko uszkodzenia towaru.
3.2.2. Dostawa zawiera dowód zakupu towaru, na którym widnieje data sprzedaży, oznaczenie towaru, cena zakupu oraz dane sprzedawcy. Na żądanie Sprzedawca prześle Kupującemu dokument podatkowy w formie elektronicznej.
3.2.3. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na ingerencję w przesyłkę, zaleca się Kupującemu nie przyjmowanie przesyłki od przewoźnika i wypełnienie protokołu uszkodzenia przesyłki. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone.
3.2.4.Roszczenia z tytułu mechanicznego uszkodzenia towaru, nieodpowiedniego towaru itp. które nie były widoczne przy odbiorze przesyłki od przewoźnika, kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie jego transportu, chyba że Kupujący niezwłocznie zgłosi roszczenia z tego tytułu zgodnie z pkt 3.2.3. i 3.2.4. niniejszego Regulaminu.
3.2.5. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

4.1 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Kupującego
4.1.1. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego), konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kar, zgodnie z § 1829 i nast. kodeksu cywilnego.
4.1.3 Jeżeli konsument powiadomi przedsiębiorcę w ustawowym terminie 14 dni o odstąpieniu od umowy, umowa kupna-sprzedaży zostanie anulowana od początku. Aby odstąpić od umowy, konsument może skorzystać z paragonu zakupu otrzymanego wraz z zakupionym towarem.
4.1.4. Termin do odstąpienia od umowy kupna w ustawowym terminie 14 dni uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie konsument wyśle do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4.1.5 W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy kupna, czy to w ustawowym terminie 14 dni, czy w przedłużonym terminie 90 dni, a zwrócone towary są niekompletne, bez opakowania lub są ewidentnie używane lub uszkodzone, przedsiębiorca będzie miał prawo do odszkodowania wobec konsumenta i będzie miał prawo do jednostronnego potrącenia powstałego roszczenia o odszkodowanie z roszczeniem konsumenta wobec przedsiębiorcy o zwrot ceny zakupu. W takim przypadku przedsiębiorca zwraca konsumentowi jedynie obniżoną cenę zakupu.
4.1.6. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadkach wymienionych w niniejszym dokumencie, w szczególności w przypadku dostarczenia towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, a także w przypadku dostarczenia towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, towarów w zamkniętych opakowaniach, które Kupujący usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych (np. Bielizna i stroje kąpielowe), dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, lub dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism.
4.1.7.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, odeśle lub przekaże Sprzedawcy otrzymany od niego towar wraz ze wszystkimi jego częściami i akcesoriami.
4.1.8.Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży z uzasadnieniem, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia towaru, w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. Sprzedawca zwraca konsumentowi pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy konsument wyraził na to zgodę i gdy nie powstaną dodatkowe koszty.
4.1.9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków, zanim konsument nie przekaże towarów lub nie udowodni, że wysłał towary do przedsiębiorcy.
4.1.12. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez kupującego od umowy kupna i odesłania towaru do przedsiębiorcy, towar nie zostanie przyjęty lub zostanie odesłany na koszt konsumenta.
4.1.13. W przypadku przekazania Kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa prezentu w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do Sprzedawcy.
4.2 Odstąpienie od Umowy Zakupu przez Operatora
4.2.1. Operator dba o dobrą orientację w obszarze rynku ze sprzedawanymi towarami, jednak wyjątkowo mogą wystąpić sytuacje, w których nie jest w stanie dostarczyć zamówionych towarów na warunkach uzgodnionych w umowie kupna. Operator zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do odstąpienia od umowy kupna.
4.2.2. Operatorowi przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen dostawcy zamówionego towaru, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen transportu towaru lub jeżeli Operator stwierdzi, że towar został omyłkowo zaoferowany po niewłaściwej cenie, a Kupujący nie zaakceptował stosownej zmiany Umowy sprzedaży, tj. podwyższenia ceny towaru lub zwiększenia kosztów transportu.
4.2.3.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym, który naruszył w sposób istotny jakiekolwiek swoje zobowiązania w którymkolwiek ze swoich poprzednich stosunków ze Sprzedawcą. Za zachowanie w rozumieniu art. 2002 § 2 k.c. dla celów odstąpienia od umowy uważa się naruszenie poprzedniego stosunku umownego w sposób istotny.
4.2.4. Jeśli operator odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania kupującego na adres elektroniczny podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej ceny zakupu towaru, jeśli została ona już zapłacona.

5. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

5.1 Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące powszechnie przepisy (w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego) oraz ustawa o ochronie konsumentów.
5.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia przez Kupującego dostawy towaru:
towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku umowy ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę dla ich użycia lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
towar spełnia wymogi przepisów.
5.3 Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji z tytułu wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w terminie ustawowym, tj. 24 miesiące od daty otrzymania towaru. Jeżeli na rzeczy sprzedanej, na jej opakowaniu, w instrukcji dołączonej do rzeczy lub zgodnie z innymi przepisami prawa wskazany jest okres, przez który rzecz może być używana, stosuje się ustawowe przepisy dotyczące gwarancji jakości. Jeżeli wada ujawni się w ciągu 6 miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
5.4.Kupujący może wykonywać uprawnienia od wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedawcy (miejsce wysyłki). Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego reklamowany towar.
5.5 Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tym celu operator zaleca w szczególności przedstawienie paragonu zakupu.
5.6 Kupujący zobowiązany jest zarzucić Sprzedawcy wadę, tj. przedstawić opis wady towaru, na którą się skarży.
5.7 Prawo do wadliwego wykonania nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli sam wadę spowodował.
5.8.Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację konsumenta niezwłocznie, w złożonych przypadkach w terminie 3 dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu właściwego dla danego rodzaju towaru lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Reklamacja konsumenta, w tym usunięcie wady, zostanie załatwiona przez sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin.
5.9. Jeżeli Operator nie odrzuci reklamacji, wyda Kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji, które będzie zawierać m.in. dane identyfikacyjne Operatora i Kupującego, co Kupujący uważa za treść reklamacji, jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, datę i miejsce otrzymania reklamacji oraz podpis pracownika Operatora.
5.10. Konsument ma prawo do zwrotu kosztów rozsądnie poniesionych w związku z wykonywaniem swoich praw z tytułu wadliwego świadczenia.
5.11. Operator jest zobowiązany poinformować kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji i sposobie jej rozstrzygnięcia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez kupującego przy składaniu reklamacji lub poprzez podanie innych danych kontaktowych, które umożliwią powiadomienie kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. W zawiadomieniu tym przedsiębiorca wskazuje termin odbioru reklamowanego towaru.
5.12. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze reklamowanego towaru w terminie wyznaczonym przez Operatora, Operator będzie miał prawo naliczyć uzasadnioną opłatę za przechowanie lub sprzedać towar na własny rachunek Kupującemu. Przedsiębiorca musi powiadomić kupującego o tej procedurze z wyprzedzeniem i wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na odbiór towarów.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub uszkodzenia mienia, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane wadami dostarczonych towarów, chyba że takie straty, obrażenia lub uszkodzenia mienia zostały spowodowane zaniedbaniem, zaniechaniem lub celowym działaniem Operatora.

6. OCHRONA DANYCH

6.1 Postępowanie z danymi osobowymi kupujących podlega przepisom ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych i o zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. Numer rejestracyjny operatora w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych to 00036842.
6.2.Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez które rozumie się imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres elektroniczny, płeć, numer rachunku bankowego oraz numer telefonu, a także wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Zakupu, obsługi programu lojalnościowego oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wysyłania do Kupującego informacji handlowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest udzielana dobrowolnie przez Kupującego i może być w każdej chwili bezpłatnie wycofana za pomocą linku zamieszczonego na końcu informacji handlowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.
6.3.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na koncie użytkownika lub podczas składania zamówienia) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach swoich danych osobowych.
6.4 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu przetwarzającemu.
6.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony w formie elektronicznej za pomocą środków zautomatyzowanych lub w formie papierowej za pomocą środków niezautomatyzowanych.
6.6 Jeżeli Kupujący uzna, że Sprzedawca lub Przetwarzający przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:
poproś sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
zobowiązać sprzedawcę lub przetwórcę do naprawienia sytuacji.
6.7 Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
6.8 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych.
6.9 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. Kupujący może ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć poszczególne pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Poszczególne pliki cookie mogą być również blokowane lub dozwolone tylko dla określonych stron.

7. PRZEPISY KOŃCOWE

7.1 Językiem komunikacji pomiędzy operatorem a kupującym oraz językiem umowy kupna jest język czeski. Zawarte umowy kupna są archiwizowane przez operatora w formie elektronicznej i nie są dostępne dla innych osób.
7.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność lub nieskuteczność nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych części niniejszego Regulaminu lub Umowy sprzedaży.
7.3 Operator mo-e zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Zmienione warunki obowiązują od dnia ich publikacji. Zmiana nie wpływa na prawa i obowiązki Operatora i Kupującego powstałe przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
7.4 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
7.5 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w brzmieniu późniejszym.
7.6 Strony ustalają, że do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy Operatorem a Zamawiającym właściwe będą sądy Republiki Czeskiej. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem mogą być również rozstrzygane poza sądem. W takim przypadku konsument może skontaktować się z organem pozasądowego rozstrzygania sporów, takim jak czeska Inspekcja Handlowa, lub rozwiązać spór online za pośrednictwem specjalnej platformy ODR. Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów można znaleźć tutaj. Przed przystąpieniem do pozasądowego rozwiązywania sporów Operator zaleca Kupującemu skorzystanie w pierwszej kolejności z adresu elektronicznego info@mojegobi.pl w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Praga, 17.04.2017 r.
Easy Company s.r.o.

Wybierz język