I. Przepisy podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „GDPR”) jest Easy Company s.r.o., ID 24250651, z siedzibą przy Podolská 1487/8a, 147 00 Praga (dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora to:
Adres:
Easy Company s.r.o., ID 24250651, z siedzibą w Podolská 1487/8a, 147 00 Praga
Email: info@mojegobi.pl
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe i umowne, w tym elektroniczne pliki cookies.
Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, Administrator przetwarza wówczas Twój adres e-mail oraz zapis czasowy, kiedy nastąpiło wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych związanych z towarami oferowanymi w sklepie internetowym www.mojegobi.pl.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest
wykonanie umowy między Państwem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
uzasadniony interes Kontrolera w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
uzasadniony interes Administratora w komunikacji z potencjalnym klientem/odwiedzającym stronę internetową po wypełnieniu formularza kontaktowego,
Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
2) Celem przetwarzania danych osobowych jest.
realizacji Państwa zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z Administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez Administratora,
wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych,
statystyczne i analityczne przetwarzanie ruchu.
3. Administrator podejmuje automatyczne decyzje indywidualne w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1) Administrator danych przechowuje dane osobowe
przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego).
przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak nie dłużej niż 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
2. Po upływie okresu przechowywania Administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych

1) Odbiorcami danych osobowych są osoby
zaangażowane w dostawę towarów/usług/płatności w ramach umowy,
świadczenie usług obsługi e-sklepu oraz innych usług w związku z prowadzeniem e-sklepu,
świadczenie usług marketingowych.
2. administrator zamierza przekazać dane osobowe do państw spoza UE) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze.
3. Oprócz wyżej wymienionych danych osobowych, powyższa zgoda kupującego dotyczy również danych generowanych przez interfejs internetowy generowany przez narzędzie analityczne Google Analytics z rozszerzeniem kodu do przechowywania danych remarketingowych. Te dane remarketingowe przechowujemy przez 365 dni. Za pomocą tych narzędzi internetowych nie gromadzimy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail czy numer telefonu. Zapis dotyczący kierowania reklam remarketingowych można usunąć po usunięciu plików cookies w przeglądarce.

VI. Twoje prawa

1. zgodnie z warunkami GDPR, masz
prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR,
prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR; oraz
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego Regulaminu.
2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1) Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
2) Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych w formie dokumentu, w szczególności zabezpieczenie dokumentów fizycznych, techniczne zabezpieczenie przechowywania danych, szyfrowanie, programy antywirusowe, kopie zapasowe itp.
3) Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1) Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
2) Wyrażasz zgodę na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając formularz zgody potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
3) Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Wybierz język